top of page

Zigbee Wireless Gateway: วิธีการเชื่อมต่อ

Tips: แนะนำให้ติดตั้งอุปกรณ์ไว้ในจุดกึ่่งกลางของบริเวณที่ต้องการให้สัญญาณ Cover

Note: สัญญาณ Zigbee จะครอบคลุมระยะประมาณ 10 เมตร และอาจโดนลดทอนหากมีผนังกั้นbottom of page